• Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 8
 • Ảnh 9
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hệ thống Biogas
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Ảnh 2
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ngành NN&PTNT
Đảng ủy

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và học tập, quán triệt Nghị Quyết trung ương X khóa XII.

12/07/2019
Ngày 11/7 vừa qua, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và học tập, quán triệt Nghị Quyết trung ương X khóa XII.
Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Hiến - Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Ủy viên Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cùng toàn thể Đảng viên của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.

Về tình hình chung của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

Toàn thể cán bộ đảng viên và người lao động trong Ban quản lý các dự án Nông nghiệp luôn thể hiện bản lĩnh tư tưởng chính trị chính trị vững vàng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ban triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 theo đúng các văn kiện dự án đã ký kết và nhiệm vụ chính trị Bộ giao.

Nhiện vụ chính trị:

       - Quyết toàn hoàn thành Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc và Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển khí sinh học (QSEAP).

       - Điều chỉnh FS, kế hoạch tổng thể và gia hạn các dự án: Tây Nguyên, Miền Trung, LCASP, LIFSAP và VnSAT.

       - Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình của dự án CRSD và các hợp phần của các Dự án: Miền Trung, Tây Nguyên.

       - Chuẩn bị, xây dựng các chương trình dự án mới gồm: Dự án Hỗ trợ phát triển ngành hàng Điều, Hồ tiêu và cây ăn quả; Dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn tại Việt Nam; Dự án Phát triển thủy sản bền vững Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy sản (vốn vay WB) và Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tỉnh Thái Bình vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

       Những thuận lợi:

         - Ban cán sự, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.

        - Bộ Nông nghiệp & PTNT thường xuyên chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện các chương trình/dự án do Ban quản lý, điều hành.

       - Công tác phát triển Đảng được chú trọng. Năm nào Ban cũng có quần chúng ưu tú được xem xét kết nạp vào Đảng, đã đưa tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ là 99 đồng chí.

       - Được sự lãnh đạo của Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT và sự quan tâm hợp tác của các cơ quan liên quan, hoạt động của Đảng bộ ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng.

       - Tập thể đảng ủy đoàn kết, nhất trí và thống nhất trong các hoạt động của Ban.

       - Đảng ủy và Lãnh đạo Ban luôn thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban, kịp thời ban hành Nghị quyết, có nhiều cải tiến, đảm bảo chất lượng và tính thực tiễn cao. Góp phần quan trọng để lãnh đạo đảng ủy, lãnh đạo Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị Bộ giao.

          - Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị đạo đức, chuyên môn và năng lực công tác. Luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của Ban.

       Những tồn tại, hạn chế và khó khăn:

       -  Công tác điều chỉnh FS và gia hạn qua nhiều bước, nhiều thủ tục hành chính ở các Bộ, ban ngành liên quan; Mặc dù các dự án đã rất nỗ lực nhưng kết quả công tác gia hạn Hiệp định các dự án (Miền Trung, Tây Nguyên và LIFSAP) và điều chỉnh FS, KHTT của các dự án (Miền Trung, Tây Nguyên, LIFSAP và VnSAT) đến nay chưa được phê duyệt.

       - Do thay đổi cơ chế thông báo vốn theo Nghị định số: 132/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ nên đến nay các ban quản lý dự án các tỉnh vẫn chưa được giao kế hoạch vốn năm 2019 (phần vốn ODA), một số Ban quản lý dự án Trung ương (Dự án MNPB và Miền Trung) chưa được thông báo vốn Ban Trung ương nên rất khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

       - Việc chuẩn bị các chương trình/dự án mới gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào việc lập báo cáo đề xuất của các tỉnh, tình hình nợ công tăng cao, vốn ưu đãi không còn, không còn mô hình dự án Ô…

       - Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị có lúc chưa vững vàng, còn dao động trước những khó khăn, thách thức; Một số chi bộ sinh hoạt đảng còn chưa đúng thời gian quy định; Công tác phát triển đảng 6 tháng đầu năm chưa đáp ứng yêu cầu các Nghị quyết của Đảng ủy Ban.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Về công tác chính trị, tư tưởng

Thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, sự chỉ đạo của Ban cán sự, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Bộ giao;

Cử 100% Đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII. Các cấp ủy đôn đốc, giám sát người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 ( khoá XI) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết TW6, TW7 ( khoá XII).

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ; làm tốt công tác tư tưởng, phát huy vai trò của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập thể cấp ủy và lãnh đạo Ban kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cục bộ, cơ hội và chủ nghĩa cá nhân.

Duy trì và nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đấu tranh phê và tự phê bình trong cán bộ, đảng viên để phát huy sức mạnh tổng hợp giữa Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản HCM trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đảng ủy Ban lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án/phương án sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giảm biên chế và đổi mới hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành TW đảng khóa XII và của Ban cán sự Đảng Bộ NN và PTNT theo đúng quy định nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực của Đảng bộ Ban, các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng Đảng, để xây dựng Đảng bộ Ban đạt trong sạch vững mạnh; Tiếp tục thực hiện các giải pháp để “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, “nâng cao công tác kết nạp đảng viên”, thường xuyên thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng để Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh theo quy định của Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương gấn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

Chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp lo��i chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về “Kiểm tra và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cấp uỷ tham gia ý kiến trong các hoạt động của Ban. Kịp thời ban hành các Nghị quyết của Đảng ủy Ban về triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Phấn đấu kết nạp Đảng cho 07 quần chúng ưu tú đã được đưa vào diện đối tượng cảm tình Đảng. Cử các đảng viên dự bị tham dự lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới. Tiếp tục rà soát, lựa chon các quần chúng ưu tú để tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Phấn đấu 100% đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đảng bộ và các Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, tập thể Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 của Đảng ủy, UBKT và các Chi bộ theo đúng quy định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là thực hiện giám sát đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định về những điều Đảng viên không được làm. Kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng.

Tích cực tham gia các Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức, để không ngừng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ công tác đảng cho Cấp ủy và Đảng viên của Chi bộ.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

Tiếp tục quan tâm, tăng cường đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới.

Tạo điều kiện cho Công đoàn Ban và Đoàn TNCSHCM triển khai các hoạt động, hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 26-CTr/ĐUK ngày 6/10/2015 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2020”.

Chỉ đạo và tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28/7/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa X về “Tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”.

Chỉ đạo chính quyền và BCH Đoàn thể chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động làm việc trong Ban, bố trí cán bộ và người lao động ở các dự án kết thúc phù hợp tâm tư và nguyện vọng, đảm bảo ổn định đời sống và tư tưởng chính trị.

Chỉ đạo, lãnh đạo Ban chấp hành đoàn thanh niên tổ chức tốt công tác đại hội chi đoàn Ban lần thứ 10 nhiệm kỳ 2019-2021 trong tháng 7 năm 2019.

Một số hình ảnh Hội nghị:

(Đồng chí Nguyễn Thế Hinh Phó bí thư Đảng ủy Ban trình bày báo cáo tại Hội nghị)Đồng chí Lê Văn Hiến phát biểu tổng kết Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Trường trao đổi, quán triệt về nội dung Nghị Quyết TW X khóa XII

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do