• Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 6
 • Ảnh 8
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 10
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 3
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo trúng thầu

DA VnSAT - PPMU Đắk Lắk thông báo Kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp: Nâng cấp vườn ươm tư nhân (gồm 6 vườn)

23/02/2018

THÔNG BÁO

Kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp: Nâng cấp vườn ươm tư nhân (gồm 6 vườn) thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)

 


Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hướng dẫn về mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2017-2018 và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định 881/QĐ-UBND, ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-SNN ngày 23/11/2017 của Sở nông nghiệp và PTNT Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp vườn ươm tư nhân (gồm 6 vườn); Hạng mục: Nâng cấp hỗ trợ cho DNTN Dịch vụ nông nghiệp Ea Kmat; Nâng cấp hỗ trợ cho Công ty TNHH Nông nghiệp bền vững Xuân Lương; Nâng cấp hỗ trợ cho Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Quốc Cường Ea Kmat; Nâng cấp hỗ trợ cho DNTN phát triển Nông lâm nghiệp Quang Phước; Nâng cấp hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Văn Nhân; Nâng cấp hỗ trợ cho DNTN sinh thái Quang Dũng;

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-SNN ngày 28/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp vườn ươm tư nhân (gồm 6 vườn) thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-SNN ngày 07/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Nâng cấp vườn ươm tư nhân (gồm 6 vườn) thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT),

Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đắk Lắk (Bên mời thầu) thông báo kết quả đấu thầu Gói thầu Nâng cấp vườn ươm tư nhân (gồm 6 vườn) như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

a) Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư XD Phú Đức Hải và Công ty TNHH Trung Tuấn.

Địa chỉ: Số 75/73/20 Nguyễn Lương Bằng, Xã Hòa Thắng, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

b) Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 3.682.999.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn đồng chẵn).

c) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

d) Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày (kể từ ngày khởi công)

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn:

a) Tên nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng và Nội thất Kinh Nam

Tóm tắt lý do không được lựa chọn: Nhà thầu đáp ứng được các tiêu chí (i) Tư cách hợp lệ; (ii) Sự hoàn chỉnh của HSCG; (iii) ) Đáp ứng về cơ bản; (iv) Đưa vào đánh giá chi tiết. Tuy nhiên sau sửa lỗi tính toán thì giá nhà thầu bỏ xếp hạng 2 không phải có giá đánh giá thấp nhất.

b) Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Vững Phát

Tóm tắt lý do không được lựa chọn: Nhà thầu đáp ứng được các tiêu chí (i) Tư cách hợp lệ; (ii) Sự hoàn chỉnh của HSCG; (iii) ) Đáp ứng về cơ bản; (iv) Đưa vào đánh giá chi tiết. Tuy nhiên sau sửa lỗi tính toán thì giá nhà thầu bỏ xếp hạng 3 không phải có giá đánh giá thấp nhất

3. Kế hoạch ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu:

Trong thời gian 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả lực chọn nhà thầu của Bên mời thầu, Nhà thầu trúng thầu phải gửi cho Bên mời thầu văn bản chấp thuận hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả để các Nhà thầu biết, rất cảm ơn sự tham gia của các Nhà thầu./.

Nơi nhận:

- Các Nhà thầu dự thầu;

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);

- Lãnh đạo BQLDA;

- Lưu VT-DA (H.07b).

  KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàn

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do