Thông tin

Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm - LIFSAP

 

1. Tên d án: D án Cnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thc phm.
              Tên ti
ếng Anh: Livestock Competitiveness and Food Safety Project (LIFSAP)

2. Mã ngành D án: P090723                                  Mã s D án: Cr.4649-Vn

3. Tên nhà tài tr: Ngân hàng Thế gii (WB)

4. Cơ quan ch qun: B Nông nghip và Phát triển nông thôn

a. Đa ch liên lc: S 02, Ngc Hà, Hà Nội

5. Đơn v đ xut d án: B Nông nghip và Phát triển nông thôn

a. Đa ch liên lc: A10, S 2 Ngc Hà, Hà Ni

b. S đin thoi/Fax: 048459671; 047330752

6. Ch d án: Ban qun lý các d án Nông nghip

a. Đa ch liên lc: Tng 9, tòa nhà Liên Cơ 02, s 16 Thy Khuê, Tây H, Hà Ni

b. S đin thoi/Fax: 04.37920068; 04.37920051

7. Ch các d án thành phn: Ban qun lý các d án nông nghip và S Nông nghip và Phát triển nông thôn của 12 tnh/thành thc hin d án.

8. Thi gian thc hin d án: 6 năm (t năm 2010 - 2015)

9. Đa đim thc hin d án: D án được thc hin trên đa bàn 12 tnh gm: Hà Ni, Thái Bình, Hưng Yên, Hi Dương, Hi Phòng, Cao Bng, Thanh Hoá, Ngh An, Thành ph H Chí Minh, Long An, Đng Nai và Lâm Đng. Trong năm đu tiên, d án s được trin khai th nghim trên đa bàn 4 tnh, thành gm: Hà Ni, Thái Bình, TP H Chí Minh và Đng Nai. Sau khi tiến hành đánh giá, rút kinh nghim s m rng ra các tnh còn li.

10. Tng vn d kiến ca d án:

a. Tng vn d án: 79,03 triu USD. Trong đó:

- Vn ODA:  1.109,9 t VNĐ, tương đương 65,26 triu USD.

- Vn đi ng: 57,8 t VNĐ, tương đương 3,4 triu USD.

- Vn khác: 176,29 t VNĐ, tương đương 10,37 triu USD t ngun vn ca tư nhân.

b. Vn ca tng Hp phn:

      - Hp phn A: H tr sn xut chăn nuôi nông h và gn kết th trường: 66,03 triu USD.

      - Hp phn B: Tăng cường năng lc dch v khuyến nông chăn nuôi và thú y trung ương: 4,3 triu USD.

      - Hp phn C: Qun lý d án và giám sát đánh giá: 8,7 triu USD.

11. Hình thc cung cp ODA: Vn vay IDA ưu đãi.

12. Mc tiêu và kết qu ch yếu ca D án:

  a. Mc tiêu chung ca D án

    Mc tiêu chung ca d án là nâng cao kh năng cnh tranh ca các h chăn nuôi thông qua nâng cao năng xut, cht lượng, an toàn thc phm và gim thiu ô nhim môi trường trong chui sn phm chăn nuôi theo hướng chăn nuôi sch t trang tri đến bàn ăn các tnh d án. Mc tiêu này s đt được thông qua vic h tr đào to các h chăn nuôi theo qui trình chăn nuôi an toàn, h tr các cơ quan qun lý ngành cp trung ương và đa phương trong vic ci thin tiêu chun Vệ sinh An toàn thực phẩm (VSATTP), h tr nâng cao năng lc xét nghim các sn phm chăn nuôi theo tiêu chun ca ngành đ ra, và h tr các cơ quan thú y các cp trong vic kim tra giám sát vic tuân th các qui trình VSATTP t trang tri đến lò m và các ch bán thc phm tươi sng. Mc tiêu này phù hp chiến lược phát trin ca ngành chăn nuôi đến năm 2020.

     b. Các kết qu đu ra ch yếu ca D án:

      - Tăng hiu qu sn xut và kh năng cnh tranh ca các h chăn nuôi qua vic áp dng các phương thc chăn nuôi an toàn (GAHP), gim t l chết ca vt nuôi, rút ngn thi gian v béo, tăng s lượng đàn vt nuôi ca nông h.

      - Gim ô nhim môi trường gây ra do ngành chăn nuôi qua vic h tr các các h chăn nuôi, lò m và các ch bán tht tươi sng đt tiêu chun v v sinh môi trường;

     - Tăng sn phm chăn nuôi đt tiêu chun v an toàn v sinh thc phm qua vic h tr các lò m và ch bán tht tươi sng đt tiêu chun quc gia v v sinh an toàn thc phm.


phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do