Thông tin

Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững - CRSD

1.      Tên Dự án: Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

      Tên tiếng Anh: Coastal Resources For Sustainable Development Project (CRSD)

2.      Mã số dự án: Cr. 5113- VN

3.      Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

4.      Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a.      Địa chỉ liên lạc: Số 02, Ngọc Hà, Hà Nội

5.      Đơn vị đề xuất dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6.      Chủ dự án: Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

a.      Địa chỉ liên lạc: Tầng 8, Tòa nhà liên cơ số 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

b.      Số điện thoại: (04) 37286576                                     Fax: (04) 37286483

7.      Chủ các dự án thành phần: Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 8 tỉnh/thành thực hiện dự án

8.      Thời gian thực hiện dự án:5 năm (từ năm 2012 – 2017)

9.      Địa điểm thực hiện dự án: Dự án sẽ được thực hiện tại 8 tỉnh gồm: Cà Mau và Sóc Trăng (nhóm các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long); Khánh Hoà, Phú Yên và Bình Định (nhóm các tỉnh Nam Trung Bộ); và Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá (nhóm các tỉnh Bắc Trung Bộ).

10.  Tổng vốn dự kiến của dự án:

11. a. Tổng vốn dự án: 117,9 triệu USD. Trong đó:

- Vốn vay IDA/WB: 100 triệu USD tương đương khoảng 2100 tỷ VND, (tỷ giá 1USD tính tròn bằng 21.000 đồng), trong đó:

*  Ngân sách cấp phát xây dựng cơ bản: 51,6 triệu USD, chiếm 52% tổng vốn ODA.

*  Ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp: 48,4 triệu USD, chiếm 48% tổng vốn ODA.

- Vốn đối ứng TƯ: Vốn đối ứng là 11,68 triệu USD, tương đương 245 tỷ đồng. Nguồn vốn đối ứng được huy động theo các hình thức sau:

*  Vốn ngân sách Trung ương cấp phát: 8,97 tỷ đồng, chiếm 4% tổng vốn đối ứng.

*  Vốn Ngân sách địa phương cấp phát: 236 tỷ đồng, chiếm 96% tổng vốn đối ứng.

*  Vốn khác: Vốn đóng góp của người hưởng lợi: 6,21 triệu USD, tương đương 130,4 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng vốn dự án.

- Vốn GEF: 6,5 triệu USD, tương đương 130,6 tỷ đồng.

 

 

b. Vốn của từng Hợp phần:

- Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững: 5,3 triệu USD.

- Hợp phần B: Thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản bền vững: 48,1 triệu USD.

- Hợp phần C: Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ: 52,2 triệu USD

- Hợp phần D: Quản lý, theo dõi và đánh giá Dự án: 12,3 triệu USD.

 

12.  Mục tiêu tổng thể của dự án:

            Mục tiêu tổng thể của dự án là cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải được lựa chọn của Việt Nam. Mục tiêu tổng thể sẽ đạt được thông qua: (a) tăng cường năng lực thể chế cho ngành thủy sản trong việc quản lý bền vững các nguồn lợi; (b) thúc đẩy các biện pháp thực hành tốt trong NTTS bền vững; và (c) thực hiện các quy trình thực hành tốt vì sự bền vững của ngành khai thác thủy sản ven bờ.

            Các hợp phần của Dự án và mục tiêu của các hợp phần

            Dự án gồm bốn (04) hợp phần:

-         Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững. Mục tiêu của hợp phần góp phần tăng cường năng lực quy hoạch, thể chế và chính sách quốc gia một cách hiệu quả, mang tới những thay đổi lớn ở cấp tỉnh và địa phương, cũng như cải thiện quy hoạch tài nguyên và toàn ngành.

-         Hợp phần B: Thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản bền vững. Mục tiêu của hợp phần là hỗ tr việc xúc tiến và phát triển thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản ven biển và nuôi biển bền vững, có trách nhiệm tại các vùng được lựa chọn, tập trung vào hình thức nuôi quảng canh, nhờ cải thiện tính bền vững, quản lý chất lượng và rủi ro.

-         Hợp phần C: Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ. Mục tiêu của hợp phần là hỗ trợ quản lý bền vững đánh bắt hải sản ở vùng nước ven bờ thông qua các hoạt động mang lại lợi ích lâu dài, nâng cao khả năng thích ứng và bền vững của ngành. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ tiến hành các hoạt động nhằm vào các tác nhân gây suy thoái nguồn lợi, gây tổn thương cho đời sống và tài sản của nhân dân, qua đó bảo vệ tài sản cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện sinh kế và cải thiện quản lý nguồn lợi biển và ven biển cũng như các hệ sinh thái thiết yếu cho sự bền vững của nghề khai thác hải sản.

-         Hợp phần D: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Mục tiêu của hợp phần nhằm cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo việc quản lý, thực hiện dự án hiệu quả, đạt được các mục tiêu và kết quả đề ra.

                         

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do