• Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 3
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Hệ thống Biogas
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 8
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ngành NN&PTNT
Kế hoạch đấu thầu

DA VnSAT - Thông báo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi NN bền vững Lâm Đồng 2016

14/05/2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi

Nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2016

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cú Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 23/2/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc Phê duyệt kế hoạch chi tiết của dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2016;

Căn cứ Văn bản số 516/DANN-KHKT ngày 17/3/2016 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp Về việc Chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án VnSAT Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 65/TTr-SNN ngày 14/4/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định, phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2016, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc thực hiện đấu thầu: Tổng giá trị 9.354 triệu đồng (Chín tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu đồng), tương đương  435.000 USD

2. Tổng số gói thầu 06 gói thầu, gồm:

- Gói thầu số 01: Thiết bị văn phòng (HH35).

- Gói thầu số 02: Trang thiết bị phòng thí nghiệm Chi cục bảo vệ thực vật (HH36).

- Gói thầu số 03: Đánh giá độc lập về sự áp dụng của nông dân (CQS01)

- Gói thầu số 04: Phát triển cà phê bền vững và kế hoạch tái canh cà phê (CQS02).

- Gói thầu số 05: Tư vấn củng cố và phát triển chiến lược truyền thông (IC03).

- Gói thầu số 06: Tư vấn kỹ thuật cho Ban quản lý dự án VnSAT Lâm Đồng (IC04).

3. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng:

Stt

Tên gói thầu

 Giá gói thầu 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

 Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

USD

Triệu VNĐ

1

Gói thầu số 01

60.000

1.290

Chào hàng cạnh tranh trong nước (SH)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Trọn gói

3 tháng

2

Gói thầu số 02

25.000

538

Chào hàng cạnh tranh trong nước (SH)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Trọn gói

2 tháng

3

Gói thầu số 03

125.000

2.688

Tuyển chọn dựa trên năng lực (CQS)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2016

Trọn gói

Từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2020

4

Gói thầu số 04

75.000

1.613

Tuyển chọn dựa trên năng lực (CQS)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2016

Trọn gói

Từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2020

5

Gói thầu số 05

30.000

645

Tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Theo thời gian

Từ tháng 06/2016 đến tháng 06/2019

6

Gói thầu số 06

120.000

2.580

Tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Theo thời gian

Từ tháng 06/2016 đến tháng 12/2020

Tổng số

435.000

9.354

4. Nguồn vốn: Vốn ODA vay của Ngân hàng thế giới (IDA).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và quy định của dự án để tổ chức thực hiện theo đúng quy định

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn: VnSat
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do