• Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 1
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Ảnh 7
 • Ảnh 11
 • Tổng kết hoạt đ���ng 2014 và kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 2
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Ảnh 9
 • Ảnh 10
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hệ thống Biogas
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

DA VnsAT - PPMU Đăk Nông mời bày tỏ quan tâm dịch vụ Tư vấn trong nước về phát triển bền vững và quy hoạch tái canh cà phê

07/12/2017

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH ĐẮK NÔNG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VnSAT ĐẮK NÔNG

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chuyên gia trong nước về phát triển bền vững và quy hoạch tái canh cà phê

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đăk Nông.

Khoản vay số: CR: 5704-VN.

            Dự án VnSAT Đắk Nông thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT được tài trợ bởi ngân hàng Thế giới WB và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trong phạm vi dự án do Ban quản lý dự án VnSAT Đắk Nông thực hiện, một phần khoản tài trợ dự định được dùng để chi trả cho Hợp đồng dịch vụ tư vấn: “Chuyên gia trong nước về phát triển bền vững và quy hoạch tái canh cà phê-Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông”.

1. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với dịch vụ tư vấn

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng kế hoạch về phát triển cà phê bền vững và tái canh cà phê cho các vùng quy hoạch phát triển cà phê bền vững và tái canh cà phê trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ tái canh cà phê, đảm bảo theo kế hoạch đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện 2.736 ha cà phê cần tái canh (giai đoạn 2017-2020) cho các vùng quy hoạch tham gia Dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ tái canh cà phê, nâng cao hiệu quả kinh tế đảm bảo kế hoạch đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

            Phạm vi công việc trong hợp đồng bao gồm:

- Căn cứ vào Kế hoạch/ Quy hoạch tổng thể phát triển cà phê bền vững và tái canh cà phê của tỉnh và các văn kiện của Dự án VnSAT (Hợp phần C) để xây dựng đề cương và thiết kế nội dung kế hoạch phát triển cà phê bền vững và quy hoạch chi tiết tái canh cà phê trong địa bàn dự án của tỉnh.

- Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm để tham vấn các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đối tác có liên quan đến Kế hoạch phát triển cà phê bền vững và Quy hoạch chi tiết tái canh cà phê của tỉnh.

- Thực hiện các cuộc khảo sát thực địa (mỗi năm một lần) để điều tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển cà phê bền vững và tái canh cà phê.

- Biên soạn bộ tài liệu tập huấn về lập kế hoạch, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển cà phê bền vững và tái canh cà phê theo quy hoạch.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để hướng dẫn về phương pháp, kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia của các đối tác liên quan; hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển cà phê bền vững và tái canh cà phê theo quy hoạch cho các Tổ chức Nông dân (TCND).

- Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các TCND  xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cà phê bền vững và tái canh cà phê phù hợp với Kế hoạch  phát triển cà phê bền vững và Quy hoạch tái canh cà phê chung của tỉnh.

- Tổ chức cho TCND và các bên liên quan khảo sát, học tập chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch phát triển cà phê bền vững giữa các huyện và tại một số tỉnh sản xuất cà phê trong nước.

- Cập nhật hàng năm kế hoạch phát triển cà phê bền vững và tái canh cà phê theo quy hoạch cho các Tổ chức Nông dân (TCND).

- Tổ chức các hội thảo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển cà phê bền vững và tái canh cà phê theo từng năm và tổng kết cuối cùng.

2. Năng lực của tư vấn:

Đơn vị tư vấn : (i) Là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân và có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, quy hoạch nông nghiệp trên 05 năm. Có đủ chức năng, nhiệm vụ hoạt động phù hợp với chuyên ngành của chủ đề dịch vụ. (ii) Đơn vị tư vấn có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về quy hoạch phát triển cây Cà phê tại Tây Nguyên; Đã thực hiện các hợp đồng tương tự trong 03 năm gần đây, trong đó có ít nhất 01 hợp đồng có liên quan đến quy hoạch phát triển cây Cà phê.

Nhóm Chuyên gia Tư vấn (5 người):

- Tư vấn trưởng kiêm chuyên gia quy hoạch nông nghiệp (01 người): (i) Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc, có bằng thạc sỹ trở lên về lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học cây trồng,…; (ii) Có từ 07 năm kinh nghiệm trở lên về quy hoạch nông nghiệp; (iii) Tham gia 02 hợp đồng tương tự về Phát triển cà phê bền vững và tái canh Cà phê.

   - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại Đăk Nông

- Chuyên gia kỹ thuật Cà phê (02 người): (i) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật hoặc các ngành liên quan; (ii) Có 05 năm kinh nghiệm trở lên về hoạt động sản xuất Cà phê. (iii) Tham gia ít nhất 01 hợp đồng liên quan đến kỹ thuật về cây cà phê.

       - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại Đak Nông .

- Chuyên gia kinh tế + Chuổi giá trị (02 người): (i) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế nông nghiệp hoặc các ngành liên quan; (ii) Có 05 năm kinh nghiệm trở lên về phân tích kinh tế  các dự án nông nghiệp, phát triển nông thôn, các chương trình khuyến nông; (iii) Tham gia ít nhất 01 hợp đồng về phân tích kinh tế liên quan đến phát triển bền vững cây Cà phê

       - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại Đak Nông

3. Thời gian thực hiện: 15 tháng trong thời gian kể từ ngày ký hợp đồng đến tháng 12/2020.

Ban quản lý dự án VnSAT Đắk Nông mời các đơn vị tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm để cung cấp dịch vụ nêu trên. Các tư vấn phải cung cấp các thông tin chứng tỏ mình có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ (giới thiệu về công ty, mô tả các hợp đồng tương tự đã thực hiện, kinh nghiệm trong các điều kiện tương tự, khả năng sẵn có các nhân viên tư vấn phù hợp). Các tư vấn có thể liên kết với nhau để cung cấp dịch vụ.

Các đơn vị Tư vấn quan tâm cần lưu ý đoạn 1.9 trong Hướng dẫn Tuyển chọn và và thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện ( thuộc khoản vay IBRD, tín dụng và tài trợ của IDA), xuất bản tháng 11/2011, điều chỉnh  tháng 7/2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp Lựa chọn dựa trên cơ sở năng lực của Tư vấn (CQS) theo quy định cụ thể trong Hướng dẫn Tư vấn.

   Các tư vấn quan tâm có thể có thêm thông tin từ địa chỉ sau:

   - Trong giờ hành chính sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 1h30 đến 5h, trừ thứ 7 và chủ nhật.

  - Thời gian phát hành hồ sơ Bày tỏ Quan tâm: 09 giờ 00, ngày 07/12/2017

   - Thư và tài liệu Bày tỏ Quan tâm sẽ được gửi trước 09 giờ 00, ngày 21/12/2017.

   - Ban Quản lý dự án VnSAT Đắk Nông - Ông Hoàng Văn Tùng, Cán bộ Mua sắm.

   + Địa chỉ:  Tầng 3, tòa nhà số 01 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông. Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

   + Tel: 02613.779.888– 0988.443.233.  E-mail: hoangtungvnsat@gmail.com.

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do