• Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 7
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 5
 • Ảnh 4
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 2
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 1
 • Ảnh 3
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - PPMU Hậu Giang thông báo mời thầu gói Xây dựng, lắp đặt thiết bị, bảo hiểm công trình và chi phí hạng mục chung công trình (XLLD 02)

03/07/2018

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH HẬU GIANG

Khoản tài trợ số Cr.5704-VN

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

(XÂY LẮP)

- Tên dự án: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) - tỉnh Hậu Giang thuộc Hiệp định tín dụng số Cr.5704-VN ký ngày 09 tháng 7 năm 2015 giữa Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) về dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

- Tên Hợp đồng: Xây dựng, lắp đặt thiết bị, bảo hiểm công trình và chi phí hạng mục chung công trình: Tiểu dự án: Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa Tổ chức nông dân/Hợp tác xã: Hợp tác xã nông nghiệp 26/3, ấp 4, ấp Phú Xuân xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

- Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): XLLD 02.

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) - tỉnh Hậu Giang và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng gói thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị, bảo hiểm công trình và chi phí hạng mục chung công trình: Tiểu dự án: Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa Tổ chức nông dân/Hợp tác xã: Hợp tác xã nông nghiệp 26/3, ấp 4, ấp Phú Xuân xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

2. Thay mặt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang (Chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang (Sau đây gọi và Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Xây dựng, lắp đặt thiết bị, bảo hiểm công trình và chi phí hạng mục chung công trình: Tiểu dự án: Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa Tổ chức nông dân/Hợp tác xã: Hợp tác xã nông nghiệp 26/3, ấp 4, ấp Phú Xuân xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT). Loại công trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV. Bao gồm các hạng mục: Xây dựng cống hở, trạm bơm điện tưới tiêu kết hợp và một số công trình điện phụ trợ,… Địa điểm xây dựng: Xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thời gian thi công: 120 ngày.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục chào hàng cạnh tranh được quy định trong hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7/2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

          * Tiêu chí chính về kinh nghiệm thi công:

    - Kinh nghiệm thi công các công trình có tính chất tương tự trong 03 năm vừa qua: Đã hoàn thành ít nhất 02 công trình thủy lợi có giá trị mỗi công trình không nhỏ hơn 3,3 tỷ VNĐ trong 03 năm gần đây (2015, 2016, 2017). Một công trình tương tự là công trình có tính chất và quy mô tương tự như công trình mô tả ở phần 1- Giới thiệu công trình. Nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh như: bản sao có chứng thực các hợp đồng tương tự (có xác nhận nghiệm thu khối lượng đạt tối thiểu 80% giá trị hợp đồng nếu công trình đã hoàn thành phần lớn), biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, dự toán theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng,...

          * Tiêu chí chính về năng lực tài chính:

- Nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận, trong 03 năm gần đây (2015, 2016, 2017) để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà thầu là lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

          - Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 8,2 tỷ VNĐ tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành trong vòng 03 năm gần đây (2015, 2016, 2017).

          Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời chào giá.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đại diện Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang) và kiểm tra hồ sơ mời chào giá trong giờ hành chính (buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đại diện Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang). Hồ sơ mời chào giá được phát hành từ 8 giờ 00 phút ngày 06 tháng 7 năm 2018.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể nhận miễn phí một bộ hồ sơ mời chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách liên hệ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đại diện Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang). Hồ sơ mời chào giá sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: Trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện với chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời chào giá bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

          7. Hồ sơ chào giá bằng tiếng Việt phải được gửi tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đại diện Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang) vào lúc hoặc trước 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7 năm 2018. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đại diện Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang) lúc 8 giờ 10 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2018.

8. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

          Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực 4, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người nhận: Ông Bùi Văn Lực - Cán bộ phụ trách mua sắm, đấu thầu.

Số điện thoại:  84-293-3582899

Số fax: 84-293-3878938

Địa chỉ e-mail: vnsat.haugiang@gmail.com

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do